Finanční účetnictví

Modul finanční účetnictví má 3 základní zákonné sestavy a to:

 • Deník vstupních dat
 • Kniha analytické evidence
 • Hlavní kniha (obratová předvaha)

Dále obsahuje celou řadu uživatelsky definovaných sestav.

Modul Finanční účetnictví je tvořen zejména těmito agendami:

 • Pokladna
 • Fakturace
 • Banka
 • Všeobecné účetní doklady
 • Zakázky

 

Pokladna

 • Pokladna korunová
 • Pokladna cizích měn

V modulu pokladna je možné vystavovat příjmové a výdajové pokladní doklady. Díky funkcím spojujícím pokladnu s modulem Skladové hospodářství, je možné realizovat přímý prodej za hotové ze skladu (výrobků, materiálu, zboží).

Modul pokladna umožňuje pracovat se všemi světovými měnami. Pokladny jsou pak vedeny jak v korunách, tak v cizích měnách. V rámci pokladen je řešena také problematika kurzových rozdílů.

Pokladnu tvoří

 • Příjmový pokladní doklad UčD 03
 • Výdajový pokladní doklad UčD 04
 • Pokladní kniha

 

Fakturace

Faktura odběratelská

Jednotliví odběratelé jsou vedeni v číselníku odběratelů a dodavatelů. Ve fakturaci jsou používání na základě výběru zkratky a IČa. Položky faktur je možno vypisovat ručně, nebo je vybírat přímo ze skladu. Je také možno fakturovat již přímo z objednávky nebo dodacího listu. S fakturou vydanou se automaticky vytváří výdejka. Součástí modulu fakturace evidence podkladů pro souhrnné hlášení INTRASTAT.

Dále sestává z:

 • Faktura odběratelská ÚčD 01
 • Kniha faktur vydaných
 • Saldokonto nevyrovnané

Faktury došlé

Je propojeno s modulem Sklady, kde lze přímo z objednávek vystavených dodavateli vyhotovovat příjemky na sklad. Součástí modulu je i evidence podkladů pro INTRASTAT.

Sestává z:

 • Mimoúčetní evidence – Tato evidence je používána namísto ručního zapisování faktur došlých do knihy dodavatelských faktur. I z této evidence (pokud není faktura došlá zaúčtována) je možno provádět úhrady dodavatelských faktur. Je přímo napojena na likvidaci (zaúčtování) faktur dodavatelských.
 • Evidence došlých zálohových faktur – slouží k evidenci zálohových faktur, těch, které nejsou daňovými doklady, o kterých se v souladu s příslušnými zákony neúčtuje. Slouží pouze k jejich evidenci a je propojena údajem datum úhrady na systém finančního účetnictví.
 • Faktura dodavatelská ÚčD 02
 • Kniha došlých faktur
 • Saldokonto nevyrovnané

 

Modul Banka

Lze vést libovolný počet jak korunových tak i devizových bankovních účtů. V tomto modulu lze vytvářet příkazy na základě neuhrazených dokladů včetně splátek podle platebních kalendářů.

Součástí modulu je elektronické bankovnictví, prakticky pro všechny banky v ČR. Elektronicky lze přímo stahovat bankovní výpisy a údaje na nich se přímo párují s fakturou odběratelskou, fakturou došlou a ostatními doklady, jejichž účty jsou saldokontní.

Modul poskytuje informace o aktuálním stavu jednotlivých účtů a informace o jednotlivých transakcích. Modul banka je napojen na doklad kurzové rozdíly.

Kurzy měn jsou získávány automaticky ze stránek ČNB a to buď denní, nebo pevné (měsíční, týdenní, roční).

Sestává z:

 • Bankovní doklad ÚčD 07
 • Bankovní příkaz
 • Účetního dokladu pro vytváření kurzových rozdílů ÚčD 08

Zůčtování kurzových rozdílů

Tento účetní doklad je úzce napojen na číselník účtů cizích měn a účtů kurzových rozdílů. Tímto dokladem jsou automaticky generovány kurzové rozdíly u účtů cizích měn, které jsou saldokontní a jejichž zůstatek v cizí měně je nulový.

 

Všeobecné účetní doklad

ÚčD 09 Všeobecný účetní doklad (jednoduché zápisy)

Tento účetní doklad slouží pro vytváření interních účetních dokladů majících pouze dvouřádkové účtování. Jeho ukázka je zde.

ÚčD 10 Všeobecný účetní doklad (sloužené zápisy)

Stejně jako ÚčD 09 s tím rozdílem, že účet řídícího řádku může mít více protiúčetů z důvodů správné funkcionality knihy analytické evidence.

 

Modul Zakázky

Umožňuje sledovat náklady podle položek kalkulačního vzorce na jednotlivé výrobky. Náklady jsou sledovány dle těchto položek:

 • Přímý materiál
 • Přímé mzdy
 • Ostatní přímé náklady
 • Výrobní režie
 • Správní režie
 • Zásobovací nebo odbytová režie