Skladba informačního systému EKOPRAKTIK

Ekonomický informační systém EKOPRAKTIK je složen z těchto samostatných částí a projektů:

 1. Část Číselníky
 2. Část Účetní doklady (ÚčD)
 3. Projekt Finanční účetnictví (kap. 1)
 4. Projekt Dlouhodobý majetek (kap. 2)
 5. Projekt Skladové hospodářství (kap. 3)
 6. Projekt Výroba (kap. 4)
 7. Projekt DPH (kap. 5)
 8. Projekt Spotřební daň (kap. 6)
 9. Projekt Vnitropodnikové účetnictví (kap. 7)
 10. Projekt Mzdy (kap. 8)
 11. Projekt Objednávkový systém (kap. 9)
 12. Projekt Prodejny
 13. Projekt Zemědělství (kap. 10)

EKOPRAKTIK je vyvinut v prostředí Microsoft Access. Systém pracuje na SQL Serveru v síťové verzi. Veškeré doklady jsou jednoduché, srozumitelné a snadno vyplnitelné. EKOPRAKTIK je autorským produktem několikaletého vývoje skupiny auditorů a zkušených programátorů. Je vytvořen s ohledem na praktické požadavky vedení účetnictví, zejména průkaznost v souladu s platnou legislativou.

1 Finanční účetnictví

Projekt Finanční účetnictví je složen z:

 1. Číselníky - celkem 18 číselníků. V uživatelské příručce jsou tyto číselníky popsány v části „Číselníky“.
  01 - ÚČTOVÝ ROZVRH (nezkrácený název účtu)
  02 - ÚČTOVÝ ROZVRH (zkrácený název účtu)
  03 - ÚČTOVÝ ROZVRH (podrobný bez názvu účtu)
  04 - ÚČETNÍ OPERACE
  05 - ÚČTY PRO CIZÍ MĚNU
  06 - KURSY MĚNY
  07 - ÚČTY PRO FUNKČNÍ ČÍSLO
  08 - ZAKÁZKY
  09 - ČINNOSTI
  10 - STŘEDISKA
  12 - DRUHY ÚČETNÍCH DOKLADŮ A JEJICH ČÍSELNÉ ŘADY
  13 - ÚČTY S POVINNÝM ZADÁNÍM ČINNOSTI - STŘEDISKA
  14 - ÚČTY PRO KURSOVÉ ROZDÍLY
  17 - AUTOMATICKÝ ROZVRH REŽIÍ
  19 - ODBĚRATELÉ/DODAVATELÉ (Česká republika)
  20 - ODBĚRATELÉ/DODAVATELÉ (zahraniční)
  21 - ÚČETNÍ JEDNOTKA (základní údaje)
  24 - AUTOMATICKÝ PŘEVOD NÁKLADŮ (N) NEBO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU (HV)
 2. Účetní doklady- Celkem 8 účetních dokladů. V uživatelské příručce jsou tyto účetní doklady popsány v části „Účetní doklady“.
  01 – FAKTURA ODBĚRATELSKÁ
  02 – FAKTURA DODAVATELSKÁ
  03 – PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD (PPD)
  04 – VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD (VPD)
  07 – BANKOVNÍ DOKLAD
  08 – ZÚČTOVÁNÍ KURSOVÝCH ROZDÍLŮ
  09 – VŠEOBECNÝ ÚČETNÍ DOKLAD (pro jednoduché účetní zápisy)
  10 – VŠEOBECNÝ ÚČETNÍ DOKLAD (pro složené účetní zápisy)
 3. Sestavy - celkem bylo naprogramováno 22 sestav, jejich Čísla a názvy sestav jsou uvedeny v samostatné části „Sestavy“. Tyto sestavy začínají všechny číslem 1 a jejich číslování je třímístné. U některých sestav, které si jsou svým vyhotovením blízké, je přidáno k číslu malé písmeno (toto je v 8 případech – tj. 130a, 130b, 130c, 130d, 130e, 135a, 136a, 140a).
 4. Účetní knihy – celkem bylo naprogramováno 6 účetních knih, jejich názvy a popis těchto knih je v samostatné části „Účetní knihy“.
 5. Ukončení účetní uzávěrky – tato problematika je popsána v samostatné části „Ukončení účetní uzávěrky“.
 6. Převod účetního systému do nového účetního období – tato problematika je popsána v části „Převod účetního systému do nového účetního období“.
 7. Mimoúčetní evidence – jedná se o problematiku „Zálohové faktury“, která je popsáno v části „Mimoúčetní evidence“.

2 Dlouhodobý majetek (DM)

Projekt DM je složen z:

 1. Karta dlouhodobého majetku (KDM)
 2. Číselník 18 – Odpisování dlouhodobého majetku (v uživatelské příručce je popsán v části „Číselníky“)
 3. Protokoly k dlouhodobému majetku
  1. Protokol o převzetí a zařazení k dlouhodobému majetku
  2. Protokol o změně k již zařazenému dlouhodobému majetku (technické zhodnocení, další pořízení k DM, vyřazení části DM)
  3. Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku
  4. Funkce: „Oprava protokolů DM“
 4. Sestavy – celkem bylo naprogramováno 21 sestav. Čísla a názvy sestav jsou uvedeny v samostatné části „Sestavy“, tyto sestavy začínají vždy číslem 2 a jejich číslování je 3-místné.
  1. Sestavy dlouhodobého majetku = 14 sestav
  2. Sestavy „Drobného nehmotného a hmotného majetku“ = 7 sestav (jednorázově odepsaného do nákladů)

3 Skladové hospodářství

Projekt Skladové hospodářství je složen z:

 1. Skladní karta zásob (SKZ)
 2. Číselníky – v uživatelské příručce jsou tyto 3 číselníky popsány v části „Číselníky“
  11 – Sklady
  15 – Způsoby oceňování zásob na skladě
  25 – Automatický rozvrh zásob ze systémových skladních karet (č. 99997, 99998 a 99999)
 3. Dodací list
 4. Objednávka zásob
 5. Sestavy - celkem je naprogramováno 25 sestav, čísla a názvy sestav jsou uvedeny v samostatné části „Sestavy", tyto sestavy začínají vždy číslem 3 a jejich číslování je trojmístné.
 6. Účetní doklady – v uživatelské příručce jsou tyto účetní doklady popsány v části „Účetní doklady“.
  05 – Příjemka
  06 – Výdejka
 7. Skladové hospodářství – samostatná část ZVÍŘATA. Používají se zde stejné výše uvedené doklady a sestavy, rozdíl je pouze v tom, že u některých z nich bylo do názvu přidáno slovo „Zvířata“ a do některých sestav a dokladů byl přidán údaj „Údaj v ks“ nebo byl údaj „MJ“ změněn na „Ks“. Údaj „Údaj v ks“ se do sestav doplňuje tak, jak byl na SKZ doplněn údaj „Údaj 1 kus zde“ = : (může to být např. „1 kus“ nebo „1 včelstvo“ atd.)

4 Výroba

Projekt Výroba je složen z:

 1. Číselníky
  16 – Výroba
  17 – Automatický rozvrh režií
 2. Doklady zakázek
  01 – Zadání nepeněžních údajů na zakázky
  02 – Snížení nedokončené výroby (NV)
 3. Sestavy – celkem bylo naprogramováno 7 sestav. Čísla a názvy sestav jsou uvedeny v samostatné části „SESTAVY“, tyto sestavy začínají vždy číslem 1 a jejich očíslování je trojmístné.

5 DPH

Projekt DPH je složen z:

 1. Číselníky
  23 – Přiznání k DPH (některé údaje)
 2. Sestavy
  190 – Záznamní povinnost DPH
 3. Výkaz „Přiznání k DPH“ – výkaz je naprogramován ve smyslu ministerských „Pokynů“ k tomuto výkazu a návaznost na Sestavu 190 – Záznamní povinnost DPH je popsána u sestavy 190 v bodě „Přenos údajů ze sestavy 190 do výkazů „Přiznání k DPH“.

6 Spotřební daň

Projekt „Spotřební daň“ je složen z:

 1. Číselníky
  22 – Spotřební daň
 2. Vnitropodnikové doklady pro spotřební daň
  Spotřební daň – výpočet (daňový doklad)
  Doklad – nárok na vrácení spotřební daně
 3. Skladní karta zásob (SKZ) – část „Údaje pro výpočet Spotřební daně“
 4. Výkaz „Přiznání ke spotřební dani“ – výkaz je naprogramován ve smyslu ministerských „Pokynů“ k tomuto výkazu a návaznost na vnitropodnikové doklady pro spotřební daň je popsána u číselníku 22 v době 4) Vytváření výkazů.

7 Vnitropodnikové účetnictví

Projekt Vnitropodnikové účetnictví je složen z:

 1. Vnitropodnikové účty
  Jedná se buď o analytické účty k účtu 599 a 699 nebo o účty úč. tříd 8 a 9. Tyto účty zavádí uživatel do Číselníků 01 až 03 – Účtový rozvrh.
 2. Vnitropodnikové doklady („Vn“)
  Vn – 1 = Rozúčtování vnitropodnikových výkonů dopravy
  Vn – 2 = Rozúčtování vnitropodnikových výkonů mechanismů
  Vn – 3 = Rozúčtování PHM
  Vn – 4 = Rozúčtování mezd

8 Mzdy

Projekt Mzdy je složen z:

 1. Číselníky – celkem 10 číselníků, v uživatelské příručce jsou tyto číselníky popsány v části „Číselníky“.
  30 – FORMY MZDOVÝCH A JINÝCH PLNĚNÍ
  31 – ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
  32 – NEZDANITELNÁ ČÁST ZÁKLADU DANĚ
  33 – POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
  34 – PŘEKÁŽKY V PRÁCI
  35 – DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ
  36 – VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
  37 – ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
  38 – SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
  39 – ODVODY DANĚ
  40 -ÚČETNÍ PŘEDPIS PRO AUTOMATICKÉ VYHOTOVENÍ ÚčD
 2. Osobní karta zaměstnance
 3. Účetní doklad pro zúčtování mezd
 4. Sestavy – celkem bylo naprogramováno 19 sestav.

9 Objednávkový systém

Objednávkový systém zásob

A Objednávky zásob vlastní organizace – od cizích dodavatelů a z vlastních skladů

Systém tvoří:

 1. Objednávka zásob = stejná objednávka, která je také zařazena a popsána v projektu „Skladové hospodářství“
 2. Sestavy
  520 – SEZNAM VYSTAVENÝCH OBJEDNÁVEK ZÁSOB
  523 – PŘHLED VYŘIZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK ZÁSOB
  525 – SEZNAM NEVYŘÍZENÝCH OBJEDNÁVEK ZÁSOB
  Dále je zde možno použít tyto sestavy, které jsou zařazeny a popsány v projektu „Skladové hospodářství“:
  370 – REZERVACE ZÁSOB
  371 – MINIMÁLNÍ STAVY V MJ NA SKLADNÍCH KARTÁCH ZÁSOB

B Objednávky zásob od cizích organizací (od cizích odběratelů )

Systém tvoří:

 1. Vnitropodniková objednávka zásob (od cizího odběratele) = tato se vyhotovuje ve vlastní organizaci na základě došlé objednávky zásob od cizí organizace (od cizího odběratele )
 2. Sestavy
  530 – SEZNAM NEVÝŘÍZENÝCH OBJEDNÁVEK ZÁSOB (od cizích odběratelů)
  535 – SEZNAM VYSTAVENÝCH OBJEDNÁVEK ZÁSOB (od cizích odběratelů) – úplná i zkrácená verze
  Dále je zde možné použít tyto sestavy, které jsou zařazeny a popsány v projektu „Skladové hospodářství“:
  370 - Rezervace zásob
  371 – Minimální stavy v MJ na skladních kartách zásob
  380 – Seznam vystavených dodacích listů
  K obojím výše popsaným objednávkovým systémům pak je možné dále použít tyto sestavy:
  540 – ODBĚR ZÁSOB PODLE JEDNOTLIVÝCH ODBĚRATELŮ
  542 – ODBĚRY U JEDNOTLIVÝCH SKZ PODLE ODBĚRATELŮ
Objednávkový systém prací a služeb

A Objednávky prací a služeb vlastní organizace – od cizích odběratelů i vlastních středisek

Systém tvoří:

 1. Objednávka prací a služeb
 2. Sestavy
  500 – SEZNAM VYSTAVENÝCH OBJEDNÁVEK PRACÍ A SLUŽEB
  503 - SEZNAM VYŘÍZENÝCH OBJEDNÁVEK PRACÍ A SLUŽEB
  505 - SEZNAM NEVYŘÍZENÝCH OBJEDNÁVEK PRACÍ A SLUŽEB

B Objednávky prací a služeb od cizích organizací (od cizích odběratelů)

Systém tvoří:

 1. Vnitropodniková objednávka prací a služeb (od cizího odběratele) = tato se vyhotovuje ve vlastní organizaci na základě došlé objednávky prací a služeb od cizí organizace (od cizího odběratele)
 2. Sestavy:
  510 – SEZNAM VYSTAVENÝCH VNITROPODNIKOVÝCH OBJEDNÁVEK PRACÍ A SLUŽEB (od cizích odběratelů)
  513 – SEZNAM VYŘÍZENÝCH VNITROPODNIKOVÝCH OBJEDNÁVEK PRACÍ A SLUŽEB (od cizích odběratelů)
  515 - SEZNAM NEVYŘÍZENÝCH VNITROPODNIKOVÝCH OBJEDNÁVEK PRACÍ A SLUŽEB (od cizích odběratelů)

10 Zemědělství – Živočišná výroba

Projekt Zemědělství – Živočišná výroba je složen z:

 1. Číselník 26 – Živočišná výroba (oběh stáda) – v uživatelské příručce je číselník 26 popsán v části „Číselníky“.
 2. Skladové hospodářství – samostatná část „Zvířata“ – v uživatelské příručce je popsáno v projektu „Skladové hospodářství“. (Jedná se o úpravy původních dokladů skladového hospodářství.)
 3. Karta dlouhodobého majetku – KARTA ZVÍŘAT – základní stádo – v uživatelské příručce je popsáno v projektu „Dlouhodobý majetek“. (Jedná se o úpravu původní KDM.)
 4. Sestavy – jsou naprogramovány tyto 3 sestavy: 600 – OBRAT STÁDA (celkem za organizaci)
  605 – OBRAT STÁDA (podle stájí)
  607 – ÚčD U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ OBRATU STÁDA
 5. Funkce: „Oprava zadaných údajů k 1. dni úč. období“
 6. Ukazatele živočišné výroby
 7. Obrazovky

Ing. Jiřina Závišková
prokuristka společnosti