Dlouhodobý majetek

Modul přináší moderní řešení evidence dlouhodobého majetku a to jak dlouhodobého hmotného, tak dlouhodobého nehmotného majetku. Umožňuje evidenci jak odpisovaného tak neodpisovaného dlouhodobého majetku.

Jeho základ tvoří 6 druhů karet:

Číslo Název Určení
1 Nehmotný dlouhodobý majetek Software, goodwill, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje apod.
2 Hmotný dlouhodobý majetek odpisovaný pro stroje přístroje, zařízeni apod.
3 Hmotný dlouhodobý majetek odpisovaný pro soubor movitých věcí a DM s příslušenstvím
4 Hmotný dlouhodobý majetek odpisovaný Pro budovy, haly a stavby
5 Hmotný dlouhodobý majetek odpisovaný Základní stádo
6 Hmotný dlouhodobý majetek neodpisovaný Pro pozemky
7 Hmotný dlouhodobý majetek neodpisovaný Pro umělecká díla a sbírky

V modulu dlouhodobý majetek je umožněno mimo jiné vystavování zařazovacích a vyřazovacích protokolů s propojením na karty dlouhodobého majetku a propojením na účetnictví s automatickým vytvářením účetních dokladů. Každá karta dlouhodobého majetku má zákonné předepsané údaje, je na ni uvedena sazba účetních odpisů, daňové odpisy a veškeré technické parametry dlouhodobého majetku.

Výpočty jak účetních tak daňových odpisů jsou přehledně uvedeny na jednotlivých kartách majetku. Modul obsahuje mnoho potřebných sestav.