Popis informačního systému EKOPRAKTIK

Obsah:

 1. Představení programu
 2. Systémové požadavky
 3. Struktura systému
  1. Systémové číselníky
  2. Podvojné účetnictví
  3. Skladové hospodářství
  4. Investiční majetek
  5. Mzdy
  6. Výroba
 4. Podmínky koupě a pronájmu systému EKOPRAKTIK

1. PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU

EKOPRAKTIK je ekonomický informační systém, představující nástroj pro on-line zpracování ekonomických informací firmy. Systém je účetně orientován a poskytuje přehled o hospodaření firmy v každém okamžiku. Mohou ho používat jak velké, tak i střední firmy, zabývající se službami, obchodem nebo výrobou případně kombinací uvedených činností.

EKOPRAKTIK je vyvinut vprostředí Microsoft ACCESS 97 pro Microstoft Windows 95 (a vyšší verze). Velká pozornost při vývoji byla věnována běžným každodenním požadavkům firmy při zpracování ekonomických agend. Veškeré doklady jsou jednoduché a srozumitelné, snadno vyplnitelné, bez zbytečných údajů. EKOPRAKTIK je autorským produktem několikaletého vývoje skupiny auditorů a zkušených programátorů. Je vytvořen s ohledem na praktické požadavky vedení účetnictví, zejména průkaznost, a v souladu splatnou legislativou. Veškeré legislativní změny jsou promítány do systému od data jejich účinnosti.

2. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Požadavky na systém do značné míry vycházejí zpožadavků operačního systému Microsoft Windows.

PC – doporučujeme minimálně 128 MB RAM, operační systém Microsoft Windows 95 nebo vyšší.
Disk – EKOPRAKTIK zabere na pevném disku přibližně 100 MB paměti. Volné místo na disku by nemělo nikdy klesnout pod řádově 200 MB. Doporučujeme 500 MB volného místa na disku.
UPS –  počítač i ostatní aktivní síťové prvky doporučujeme napájet ze záložního zdroje UPS (postačí jakýkoliv levný typ), aby při výpadku proudu nedošlo ke ztrátě nebo porušení dat.
Monitor – z hlediska ergonomie práce doporučujeme minimálně 17“ monitor. Tiskárna – laserová tiskárna, např. HP 6L nebo Laser Jet 1100, případně novější typy.

Na síťovou instalaci pro bezpečný provoz síťové verze je třeba výkonnější hardware. Zde uvádíme doplňující informace týkající se požadavků síťových verzí.

Server – Procesor 300 nebo vyšší, paměť 128 MB RAM, operační systém MS Windows NT/ 2000. Server by měl být vybaven také zálohovací jednotkou např. Zip, JAZZ, STREAMER apod. Tento počítač by neměl být určen pro jinou práci, měl by sloužit pouze jako server.
Stanice – pro klientské počítače procesor Pentium 200 nebo lepší, 64 MB RAM, Microsoft Windows 95/98 nebo vyšší.
Síť – Nad počet 10 stanic doporučujeme 100 Mb síť. Pro intenzivní práci několika uživatelů současně je 100 Mb siť nezbytností.

3. STRUKTURA SYSTÉMU

Systém EKOPRAKTIK obsahuje následující moduly:

Podvojné účetnictví (kapitola 3.2)
Skladové hospodářství (kapitola 3.3)
Investiční majetek (kapitola 3.4)
Mzdy a personalistika (kapitola 3.5)
Výroba (kapitola 3.6)

3.1 SYSTÉMOVÉ ČÍSELNÍKY

Základ celého systému tvoří systémové číselníky. Prostřednictvím těchto číselníků si uživatel definuje veškeré vnitropodnikové i externí vazby (zejména dodavatelsko-odběratelské vztahy) ve vztahu ke zpracovávaným informacím. Vyplňování číselníků je potřeba věnovat maximální pozornost. Číselníky jsou tvořeny tak, aby s nimi komunikoval celý informační systém a hlídají návaznost kroků uživatele tak, aby při jeho práci se systémem byla zajištěna minimalizace chybného zadání údajů.

Funkce číselníky jsou podrobně popsány v Projekčně programové dokumentaci v části Číselníky. Tyto číselníky jsou využívány všemi moduly.

3.2 PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

Modul sestává z těchto částí:

POKLADNA

V části pokladna je účtováno o hotovostních příjmech a výdajích firmy a to jak v korunách, tak i v cizích měnách. Údaje o příjmech a výdajích vstupují do pokladní knihy. Je zde možno navolit si libovolné množství pokladen v libovolných měnách. Koruny i cizí měny odsud vstupují do všech účetních sestav. Automaticky jsou zde prováděny přepočty na příslušnou zvolenou měnu.

BANKA

V této části je účtováno a bezhotovostním platebním styku firmy. V uvedené agendě je umožněna komunikace s bankou - homebanking - s různými bankovními ústavy. Je zde možno zvolit libovolné množství bank a komunikovat v libovolných měnách. Koruny i cizí měny vstupují do všech účetních knih. Automaticky jsou zde prováděny přepočty na příslušnou zvolenou měnu.

FAKTURY ODBĚRATELSKÉ

V této agendě se vystavují faktury odběratelské různého typu. Je zde možné navolit si libovolné množství číselných řad faktur odběratelských. Faktury odběratelské je možno vystavovat jak v Kč, tak ve všech světových měnách, poskytovat různé typy slev, provádět odpočty poskytnutých záloh, zúčtovávat příslušné % pozastávky z úhrad apod. V agendě jsou vytvářeny knihy faktur odběratelů s propojením na den úhrady příslušné faktury. Jsou zde různé možnosti vyhledávání údajů o firmách, termínech splatnosti, formě úhrady, datu úhrady, celkové fakturaci a to jak v korunách, tak i množství, druhu zboží apod.

FAKTURY DODAVATELSKÉ

V této agendě se vytvářejí doklady o proúčtování dodavatelských faktur a to za zboží, materiál, služby, majetek apod. Je zde možné navolit si libovolné množství číselných řad dodavatelských faktur. Veškeré došlé faktury je možno účtovat jak v Kč, tak i v cizích měnách. Faktury dodavatelské vstupují do knih faktur dodavatelů. Jsou zde také různé možnosti vyhledávání údajů o firmách, splatnosti došlých faktur, formě úhrady, datu úhrady a to jak v Kč, tak i v cizí měně.

VŠEOBECNÉ ÚČETNÍ DOKLADY

Slouží k proúčtování ostatních účetních operací ve firmě a provádění automatických účetních operací bez zásahu uživatele, jako je např. automatické zúčtování odpisů, automatické zúčtování mezd, automatické rozpouštění podnikových režií, automatické zúčtování nedokončené výroby apod.

Všechny výše uvedené doklady při jejich vyhotovení musí být okamžitě proúčtovány. Systém nedovolí ponechat vytvořený účetní doklad bez jeho okamžitého zaúčtování. Tímto je zabezpečeno, že firma má v každém okamžiku přehled o stavu majetku, závazků, pohledávek, vlastním jmění, nákladech, výnosech a hospodářském výsledku. Znamená to tedy, že pokud jsou denně řádně zaúčtovány veškeré účetní případy má firma přehled o hospodářském výsledku ze všech činností firmy včetně skutečných nákladů a tržeb z výrobků či druhu prodávaného zboží.

Účetní doklady vsouladu se zákonem o účetnictví vstupují do předepsaných účetních knih a to do:

 • Deníku vstupních dat, v němž jsou účetní zápisy uspořádány z hlediska časového jímž účetní jednotka prokazuje zaúčtování všech účetních případů vúčetním období.
 • Hlavní knihy v níž jsou účetní zápisy uspořádány z hlediska věcného (systematicky).
 • Knih analytické evidence v nichž podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy.

V sytému účetnictví je vytvářeno mnoho dalších účetních sestav, které uživatel potřebuje ke každodenní práci a kontrole skutečně proúčtovaných účetních případů jako je např. Saldokonto základní, Saldokonto dodavatelů/odběratelů, Rekapitulace souvztažného účtování, Náklady, výnosy a HV středisek (členění podle činností), Záznamní povinnost na daň zpřidané hodnoty a jiné uživatelsky nutné sestavy.

V účetnictví je řešen i systém vedení vnitropodnikového účetnictví. Z vnitropodnikového účetnictví je možno vysledovat i řadu jiných informací (jako například spotřeba benzínu na 100 km, náklady na 1 motohodinu, počet odpracovaných hodin v jednotlivých činnostech firmy, na jednotlivých zakázkách a další).

Údaje z účetních knih vstupují do zákonem předepsaných státních výkazů:

 1. Rozvahy (bilance).
 2. Výkazu zisků a ztrát.
 3. Přiznání k dani z přidané hodnoty.

Mimo předepsaných státních výkazů systém umožňuje provádění finanční analýzy a vyhodnocování různých finančních ukazatelů finančního zdraví firmy, analýzu likvidity, vyhodnocování ukazatelů dlouhodobé a celkové zadluženosti, analýzu ziskovosti, analýzu peněžních toků a jiné.

3.3 SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Tento modul využívá také číselníky z účetnictví. Skladové hospodářství řeší evidenci materiálu, zboží, hotových výrobků, polotovarů vlastní výroby. Ve firmě je možno si navolit libovolné množství skladu a provádět mezi nimi i přesuny. Modul je postaven na Skladních kartách zásob, Příjemkách a Výdejkách.

Skladové hospodářství mimo evidence o pohybu zásob umožňuje i sledování systému objednávek přijatých (rezervace zásob) nebo objednávek vydaných a jejich skutečné vykrytí.

Ze skladového hospodářství je možno také přímo vyhotovovat faktury odběratelské - z prodeje zboží, materiálu, vlastních výrobků a podobně. Při vyhotovování faktury odběratelské se vyhotovuje i výdejka a dodací list. Faktura odběratelská i výdejka okamžitě při vyhotovení vstupují do systému účetnictví a okamžitě jsou jak ve všech účetních sestavách, tak i předepsaných státních výkazech.

Skladové hospodářství poskytuje bohatý přehled o dodavatelsko odběratelských vztazích a to nejen co do sortimentních přehledu, ale i termínu dodávek, vykrývaní objednávek, stavu zásob na skladech, pohybech zásob, nákupních cenách, prodejních cenách.

Tento modul obsahuje mnoho uživatelský potřebných sestav, znichž nejdůležitější jsou:

 • Inventarizace zásob ke dni ….
 • Seznam skladních karet zásob.
 • Seznam vyřazených skladních karet zásob.
 • Účtování příjemek a výdejek.

3.4 INVESTIČNÍ MAJETEK (IM)

Tento modul také využívá číselníky společně s modulem účetnictví. Jeho hlavní funkcí je evidence nehmotného a hmotného odpisovaného majetku a vedení operativní evidence drobného majetku.

Modul IM je složen ztěchto částí:

KARTA INVESTIČNÍHO MAJETKU (KIM)

KIM je naprogramována v 6 verzích:

 1. Pro všechen Nehmotný investiční majetek
 2. Pro IM odpisovaný – pro stroje, přístroje, zařízení apod.
 3. Pro IM odpisovaný – pro soubory movitých věcí nebo IM spříslušenstvím.
 4. Pro IM odpisovaný – pro budovy, haly a stavby.
 5. Pro IM neodpisovaný – pro pozemky.
 6. Pro IM neodpisovaný – pro umělecká díla a sbírky.

Jednotlivé verze KIM se od sebe odlišují údaji v části Technický popis a KIM pro IM. Pro uvedených 6 verzí je naprogramován Protokol o převzetí a zařazení IM. Podle údajů zavedených ve speciálním číselníku počítač vypočítává účetní, daňové odpisy, vystavuje přehledy o majetku vyloučeném zodpisování účetně i daňově, sleduje umístění majetku podle odpovědnostních míst.

Protokoly kinvestičnímu majetku

 1. Protokol o převzetí a zařazení kinvestičnímu majetku.
 2. Protokol o změně kjiž zařazenému investičnímu majetku. (technické zhodnocení, další pořízení KIM, vyřazení části IM).
 3. Protokol o vyřazení investičního majetku.
 4. Funkce: Oprava protokolů IM.

Protokoly slouží k zařazování, přebírání vyřazování případně změně majetku. Jsou podkladem pro aktivaci majetku a možnosti zahájit účetní a daňové odpisování.

SESTAVY
 1. Sestavy investičního majetku zahrnují celkem 14 sestav.
 2. Sestavy drobného nehmotného a hmotného majetku zahrnují celkem 7 sestav.

Sestavy obsahují:

 • seznamy investičního majetku k datu,
 • seznamy karet vyřazeného investičního majetku,
 • porovnání „daňových a účetních zůstatkových cen“,
 • odpisy účetní, odpisy daňové,
 • porovnání daňových a účetních odpisů a jiné uživatelsky potřebné sestavy.

3.5 MZDY A PERSONALISTIKA

Tento modul je úzce napojen na účetnictví. Jde o modul pro zpracování mzdové a personální agendy, vytvořený pro výpočet mezd. Systém je určen jak pro velké, tak i malé organizace. Celý systém mezd je opět postaven a číselnících a osobní (personální) kartě zaměstnance.

Pracovník – systém pracuje se seznamem pracovníků, který obsahuje všechny pracovníky, kteří ve firmě pracují a pracovali. Pracovníci jsou evidování podle rodného čísla. Na tento údaj se pak navazují další údaje podle potřeby firmy – pracovní poměry, bydliště, rodinní příslušníci jiné.

PERSONÁLNÍ ÚDAJE

V této části jsou uvedeny údaje:

 • délka zaměstnání pro nemocenské pojištění a dovolenou,
 • dosažené vzdělání a jiné.
MZDOVÉ ÚDAJE PRACOVNÍKA

Mzdová část pro svou práci využívá základních údajů z personální části a přidává k nim údaje pro výpočet mzdy:

 • o mzdě (měsíční, hodinové),
 • o výši odpočitatelných položek,
 • výši srážek,
 • údaje o tom, zda je plátcem pojistného stát.
ZPRACOVÁNÍ MEZD

Oblast vlastního výpočtu je charakterizována přehlednou a příjemnou prací v průběhu výpočtu mezd na účetním dokladu Měsíční zúčtování mezd. Sem se údaje mohou přehrávat z části Evidence docházky. Po zavedení nemocenských dávek, dovolených je možno provést vlastní výpočet měsíční mzdy. Po tomto výpočtu měsíční mzdy počítač automaticky, vypočítá program čistou mzdu k výplatě po odpočtu sociálního, zdravotního pojištění, srážek a jiné.

Systém má zabudované veškeré zákonem stanovené předepsané výkazy a vytváří velké množství uživatelský nezbytných sestav. Má zabudovány i výstupy pro ČSÚ , převody dat pro peněžní ústavy, převody do účetnictví a jiné.

3.6 VÝROBA

Modul je napojen na účetnictví prostřednictvím systémových číselníků. Využívá prvotních účetních údajů ke sledování a vyhodnocování ekonomiky jednotlivých výrobních činností firmy.

Umožňuje on–line sledování nákladů, výnosů a hospodářského výsledku až do úrovně jednotlivého výrobku. Skutečné náklady jsou sledovány přesně podle položek kalkulačního vzorce včetně vnitropodnikových nákladů a veškerých druhů režií.

Součástí modulu jsou doklady pro zadávání nepeněžních údajů (např. množstevních, časových atd., tzv. kusovníky). Modul má zabudovány doklady pro množstevní odvádění výrobků, polotovarů a aktivaci.

4. PODMÍNKY KOUPĚ A PRONÁJMU SYSTÉMU EKOPRAKTIK

Výhradním distributorem systému je obchodní společnost EKONOMICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY, s.r.o., Rybářská 40, 664 91 Ivančice. Zde získáte veškeré informace o obchodních podmínkách, instalaci systému včetně analýzy a implementace, zaškolení obsluhy a průběžné údržbě systému.

Kromě klasické koupě příslušných modulů lze systém provozovat i v režimu pronájmu na základě úplatného poskytnutí práva užívání. V tomto případě je cena pronájmu odvozována od ročního obratu firmy.

Nabízíme Vám kompletní zavedení systému ve firmě na klíč na základě Vašich požadavků a další doprovodné služby v průběhu užívání systému.

Ing. Jiřina Závišková
prokuristka společnosti