Auditorský spis - Rozšíření aplikace

Aplikaci Auditorský spis je možno rozšířit o několik placených rozšíření, které využijí auditoři, kteří zpracovávají audity jiných než obchodních organizací, případně nepoužívají pro práci s daty klienta jiné aplikace. Tato rozšíření mají navíc výhodu v tom, že jsou propojena s aplikací Auditorský spis a umožňují tak snadnější exporty do zpracovávaného spisu. Dále je mohou využít auditní týmy, které potřebují pracovat na spisech ve více lidech, případně potřebují společné nastavení, přihlašování do aplikace nebo sledování odpracovaných hodin.

Aktuálně nabízíme tato rozšíření aplikace Auditorský spis:

I) Rozšíření aplikace o práci s daty hlavní knihy klienta

Rozšíření umožňuje načíst data (zůstatky a počáteční stavy účtů) od klienta, automaticky sestaví z načtených (případně zadaných) dat výkazy, provede kontroly a poté tato data a výkazy exportuje do spisu klienta. Rozšíření podporuje kromě obchodních organizací i organizace dle vyhlášky 410/2009 a 504/2002 Sb. Dále jsou pak podporovány slovenské obchodní a neziskové organizace.

Rozšíření je také vhodné pro kontrolu a případnou opravu výkazů, které zákazníkovi spočítá jeho účetní aplikace. Rozšíření umí také spočítat standardní hladiny významnosti pro účetní závěrku, ze kterých se pak vychází při provádění auditu.

Cena rozšíření je: 6000 Kč (240 EUR) bez DPH za licenci pro jednu auditorskou firmu.

II) Rozšíření aplikace o výběr vzorku dat

Rozšíření o stanovení velikosti vzorku a jeho výběr z dat klienta. Rozšíření umožňuje načíst (popř. ručně zadat) data od klienta (např. pohledávky, náklady apod.) a stanovit velikost vzorku. Dále provede výběr tohoto vzorku z dat klienta a na základě zadaných správných hodnot položek stanoví celkovou chybu za celý soubor dat. Výběr položek a vyhodnocení chybovosti je pak možno exportovat do spisu auditora. Je možno načítat do rozšíření také deník vstupních dat klienta a pomocí filtru účtu vytvářet požadované soubory dat (např. pro pohledávky si vyfiltrovat účet 311 apod.)

Pro bezproblémovou funkčnost rozšíření je vyžadována plná verze Microsoft Office ve verzi 2007 nebo vyšší. S některými omezeními je možno použít i starší verzi Microsoft Office 2003 s aplikovanými updaty (doporučujeme odzkoušet v demoverzi).

Cena rozšíření je: 6000 Kč (240 EUR) bez DPH za licenci pro jednu auditorskou firmu.

III) Rozšíření aplikace o audit dle vyhlášky č. 410/2009 sb. a 504/2002 sb.

Jedná se o rozšíření aplikace o nové soubory a úpravu mnoha stávajících souborů ve spise auditora pro organizace dle vyhlášky 410/2009 a 504/2002 Sb. Jedná se o tyto organizace:

 • Územní samosprávné celky
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Regionální rady regionů soudržnosti
 • Příspěvkové organizace
 • Státní fondy, pozemkový fond
 • Organizační složky státu
 • Politické strany a politická hnutí
 • Spolky podle občanského zákoníku
 • Církve a náboženské společnosti
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Nadace, nadační fondy a ústavy podle občanského zákoníku
 • Společenství vlastníků jednotek podle občanského zákoníku
 • Veřejné vysoké školy
 • Jiné účetní jednotky, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání

Cena rozšíření je: 6000 Kč bez DPH za licenci pro jednu auditorskou firmu.

IV) Rozšíření aplikace o práci v síti

Rozšíření umožňuje komunikaci aplikace Auditorský spis na více počítačích propojených v počítačové síti. Je vhodné zejména pro auditorské týmy, které pracují na spisech ve více lidech. Toto rozšíření umožňuje spojovat spisy z počítačů propojených v počítačové síti bez nutnosti přenosu těchto spisů ručně mezi počítači. Je také možno přenášet celé spisy mezi jednotlivými počítači nebo si kopírovat tabulky ze spisu na jiném počítači. V tomto rozšíření je také možné otevírat sdílené spisy (na sdíleném disku nebo na serveru) více uživateli v jednom okamžiku v tzv. režimu synchronizace. Odpadá tak nutnost řešit spojování spisů a všichni uživatelé vždy pracují s aktuálním spisem.

Cena rozšíření je: 6000 Kč (240 EUR) bez DPH za licenci pro jednu auditorskou firmu.

V) Rozšíření aplikace o analýzu dat

Rozšíření umožňuje načíst různá data od klienta (obratovou předvahu, deník běžného a následného období, saldokonto, majetek, údaje o ročních mzdách a skladové položky) a provede mezi nimi kontroly (např. zda obraty z obratové předvahy sedí na obraty v deníku, zda odpovídají počáteční a konečné stavy majetku na poč. a kon. stavy účtů atd.). Dále umožňuje pokročilé filtrování v deníku (včetně možnosti zobrazit celý účetní případ) a zobrazení účetních souvstažností z dat deníku. Rozšíření následně umožňuje export dat do rozšíření o hlavní knihu a výběru vzorků (popis rozšíření viz. výše). Dále umožňuje data exportovat do několika desítek tabulek ve spisu, např. pro kontrolu přepočtu cizích měn (včetně online načtení kurzů z ČNB resp. NBS), výběru vzorku dodavatelů a odběratelů ke konfirmacím, rozboru časového rozlišení a dalších. Z pokročilé práce s deníkem je také možné exportovat podklady pro testy vnitřních kontrol, testu manuálních zápisů, kontroly storno dokladů následného období a porovnání průběhu účtů za jednotlivé měsíce.

Cena rozšíření je: 6000 Kč (240 EUR) bez DPH za licenci pro jednu auditorskou firmu.

VI) Rozšíření aplikace o práci v týmu

Rozšíření umožňuje sdílet nastavení údajů o auditorské firmě a dále seznamu spisů mezi více uživateli v auditorském týmu. Dále umožňuje přihlašování uživatelů do aplikace včetně přiřazení skupin oprávnění těmto uživatelům (např. uživatel může pouze vyplňovat stávající spisy, pověřený uživatel pak i nové spisy zakládat, kopírovat, spojovat a měnit základní údaje. Pouze administrátor pak může měnit údaje o auditorské společnosti včetně nastavení uživatelských práv. Jako jediný také může mazat spisy nebo je např. ukončovat). Rozšíření dále umožňuje sledování práce na spisech, kdy máte možnost definovat činnosti, na které se bude práce sledovat, včetně jejich provázání s jednotlivými částmi spisu, aby bylo možné uživateli předvyplnit hodiny, které na jednotlivých částech spisu pracoval. Tyto odpracované hodiny je pak možné sledovat za daný spis nebo za všechny spisy. Rozšíření také umožní sledovat práci se soubory ve spisu jednotlivými uživateli (nahrání, otevření, smazání a obnovení ze zálohy). 

Cena rozšíření je: 2000 Kč (80 EUR) bez DPH za licenci pro jednoho uživatele.

Věŕíme, že uvedená rozšíření Vám budou užitečná při zpracování Vašeho spisu auditora. Pro informace o aplikaci Auditorský spis přejděte na stránky o aplikaci. Všechna rozšíření je možné vyzkoušet v rámci demoverze aplikace.